Foreningens formål

Datamatikerlærerforeningen blev stiftet den 28. januar 1995
Foreningens formål er i vedtægternes paragraf 2 formuleret således:
§ 2. Formål
Stk. 1. Datamatikerlærerforeningens formål er at fremme det fagligt pædagogiske indhold i undervisningen på datamatikeruddannelsen og i øvrigt varetage lærernes interesser i forhold til denne uddannelse.
Stk. 2. Foreningens formål søges nået dels ved afholdelse af møder med foredrag og drøftelser af faglig-pædagogisk art, udgivelse af publikationer samt medvirken ved planlægning og afholdelse af efteruddannelseskurser, og dels ved samarbejde med Undervisningsministeriet, faglige organisationer og tilsvarende foreninger ved beslægtede uddannelser.
Datamatikerlærerforeningen er organiseret med en bestyrelse samt et kontaktudvalg der er bestyrelsens forlængede arm ud til skolerne.
Datamatikerlærerforeningen har en nær kontakt til Erhvervsskoleafdelingen (ESA) i Undervisningsministeriet, og foreningens bestyrelse mødes jævnligt med de personer i ESA, der er ansvarlige for datamatikeruddannelsen.
Datamatikerlærerforeningen samarbejder med HL, GL og DJØF om forhold omkring uddannelsen, og foreningens bestyrelse mødes to gange årligt med uddannelsesledere og koordinatorer for datamatikeruddannelsen. Endvidere har foreningen et uformelt samarbejde med Dansk IT samt en række faglige konference arrangører.
Datamatikerlærerforeningen afholder årsmøde hvert år i september måned. Årsmødet er et 2-dages møde, der omfatter generalforsamling, indlæg af faglig/pædagogisk karakter, relevante udstillinger og socialt samvær i form af en festmiddag m.m.
Datamatikerlærerforeningen støtter en række interessegrupper, der afholder møder og seminarer m.m. inden for afgrænsede faglige/pædagogiske områder.

Hent vedtægter som pdf dokument

Lene Andersen

Formand

Mogens Holm Iversen

Næst-formand

Poul Andersen

Kasserer

Uddannelsen ligger placeret over hele danmark

Datamatikerne undervises af de dygtigste undervisere fra hele Danmark. Her er akademierne som dmlf er tilknyttet.

Bestyrelsen er fra hele danmark

Bestyrelsen består af underviserer fra hele landet